Rankingi branżowego pisma samorządu terytorialnego ,,WSPÓLNOTA’’ potwierdzają dużą aktywność inwestycyjną i dobrą sytuację finansową Gminy Baranów Sandomierski.

Jesienią bieżącego roku ukazały się kolejne edycje rankingów branżowego pisma samorządu terytorialnego ,,WSPÓLNOTA’’– Liderzy inwestycji oraz Kondycja finansowa samorządów. Pierwszy z rankingów to najważniejsze coroczne zestawienie prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów, drugi natomiast obrazuje ich sytuację finansową, która decyduje o możliwościach rozwojowych.

Metody rankingów stosowane przez ich autorów – prof. Paweł Swianiewicz oraz Julita Łukomska – są niezmienne od lat, dzięki czemu można analizować zmiany pozycji poszczególnych jednostek samorządowych.
W rankingu – Liderzy inwestycji, autorzy pod uwagę biorą całość wydatków majątkowych poniesionych przez samorządy w ostatnich trzech latach (2020–2022). Taka perspektywa czasowa pozwala uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Mogą one wynikać z tego, że wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, aby potem okresowo spadać do niższego poziomu. W naszej Gminie, te wydatki utrzymują się od pewnego czasu na wysokim poziomie, potwierdzeniem czego są wyniki wcześniejszych trzech rankingów obejmujących lata 2017-2021, gdzie w swojej kategorii nasza Gmina zajmowała odpowiednio 50, 21 i 19 miejsce w kraju.
W tym roku w swojej kategorii gmin miejsko-wiejskich, na 630 klasyfikowanych jednostek samorządu, Gmina Baranów Sandomierski zajęła 55 miejsce w kraju i 1 miejsce na Podkarpaciu, z wydatkami inwestycyjnymi w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 1711,12 zł.
W drugim analizowanym rankingu, autorzy określają kondycję finansową poszczególnych samorządów za pomocą wskaźnika nadwyżki operacyjnej.
Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje ona o możliwościach rozwojowych, tj. o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych.
W rankingu autorzy posługują się wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej netto, uwzględniającym nie tylko różnicę między wielkością bieżących dochodów i bieżących wydatków, ale także wielkość spłat wcześniejszego zadłużenia. Prezentowany wskaźnik pokazuje wartości średnie z lat 2020-2022 r.
W tym rankingu w swojej kategorii gmin miejsko-wiejskich, na 631 klasyfikowanych gmin, Gmina Baranów Sandomierski zajęła 140 miejsce w kraju, awansując z miejsca 191 w rankingu obejmującym lata 2017-2019 i 3 miejsce na Podkarpaciu, z nadwyżką finansową w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wysokości 608,40 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Marek Mazur podkreśla, że jest to efekt pracy i zaangażowania wielu osób, którym na sercu leży rozwój naszej małej Ojczyzny, dlatego też należą się im wszystkim serdeczne podziękowania za ich wkład w osiągnięcie tych satysfakcjonujących rezultatów.

całe ranking do pobrania:

Ranking Liderzy Inwestycji

Nadwyżka operacyjna 2020-2022

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
15.12.2023
Data publikacji
15.12.2023
Data modyfikacji
15.12.2023