Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do projektu „Własny biznes receptą na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt kierujemy do 40 osób (21 Kobiet, 19 Mężczyzn), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Do projektu szczególnie zapraszamy:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),
• osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze tzn. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu będzie zamieszkiwać (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (kryterium premiujące).
Formy wsparcia:
• szkolenia grupowe dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
• Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej 23 050,00 zł dla 35 Uczestników/Uczestniczek projektu.
• Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 700,00 zł przez okres 6 m-cy.

REKRUTACJA TRWAĆ BĘDZIE OD 11 MAJA 2022 R. DO 24 MAJA 2022 R.
Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć:
• osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu ul. Marii Dąbrowskiej 15 pok. 211 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30,
• przesłać pocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres Biura Projektu, tj.: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Marii Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg,
• przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

• w uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem na adres pocztowy wlasnybiznes@tarr.pl (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

CEL PROJEKTU
Wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 40 osób w tym 21 Kobiet i 19 Mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 35 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca 30.06.2023 r. co wpłynie na poprawę sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 706 664,00 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 438 376,41 PLN
DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z BUDŻETU PAŃSTWA: 251 641,59 PLN

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wlasnybiznestarr.pl
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
12.05.2022
Data publikacji
12.05.2022
Data modyfikacji
12.05.2022