Urząd Miasta i Gminu informuje, iż drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, mogą być usuwane bez zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu czy zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Przepis ten ma na celu umożliwienie gospodarowania na gruntach rolnych, które były nieużytkowane i zarosły drzewami lub krzewami uniemożliwiając użytkowanie rolne. Posiadacz nieruchomości może więc je usunąć z nieużytkowanego gruntu rolnego w celu wprowadzenia na ten grunt upraw rolnych z zachowanie okresu ochronnego dla lęgów ptaków.

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy zapis nie dotyczy strefy objętej ochroną Konserwatora Zabytków wówczas zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje Konserwator Zabytków oraz działek objętych uproszczonym planem urządzania lasów. 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
07.10.2022
Data publikacji
07.10.2022
Data modyfikacji
07.10.2022