W dniu 27 stycznia br. odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w  Baranowie Sandomierskim.

Głównym punktem obrad w nowym roku kalendarzowym było głosowanie nad projektem tegorocznego budżetu Gminy. Budżet na rok 2022 został uchwalony jednogłośnie przez Radnych Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Podsumowując, budżet Gminy na rok 2022 przedstawia się następująco : dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 60 577 152,00 zł oraz wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie
66 039 067,64 zł.

Wydatki: W 2022 roku Gmina Baranów Sandomierski planuje przeznaczyć na inwestycje niemalże 18 mln zł. Ponad 66% wydatków majątkowych tj. 12 168 490,00 zł zostanie przeznaczona na modernizację i budowę dróg i infrastruktury drogowej.
Ponad 11 mln zł (dla przypomnienia w 2021 roku było to nieco ponad 3 mln zł) Gmina planuje przeznaczyć na drogi publiczne gminne, w tym na budowę drogi – łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie ponad 9 mln zł i przebudowę drogi gminnej nr 100007R ul. Kościuszki i nr 100409 R ul. Wenecja w m. Baranów Sandomierski 1 783 001,00 zł. Ponadto zostanie wykonane szereg mniejszych inwestycji przy drogach gminnych i dróg transportu rolnego, których wartość wyniesie blisko 205 000,00 zł. W ramach tego planowana jest min. modernizacja dróg na terenie Sołectwa Kaczaki, wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic dojazdowych do ul. Okulickiego, Zamkowej i Kilińskiego w Baranowie Sandomierskim, i wykonanie drogi przy ul. Radosnej w Suchorzowie. Przeznaczono również środki na wykonanie projektu chodnika od ul. Polnej wzdłuż stadionu w miejscowości Wola Baranowska i chodnika „Podlesie” w Dąbrowicy, wykonanie projektu oraz budowę chodnika na ul. Urszulin w Sołectwie Knapy oraz kontynuację budowy chodnika na ul. Słonecznej w miejscowości Marki.
Na zadania w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej dróg powiatowych na ternie Gminy Baranów Sandomierski planuje się przeznaczyć kwotę 341 500,00 zł, z kolei na drogi wojewódzkie 800 000,00 zł.
Wśród inwestycji na ten rok zabezpieczono środki na budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski, w tym wykonanie projektu na kanalizację dla Sołectwa Kaczaki – 2 593 000,00 zł.
Swoje miejsce w budżecie znalazła także inwestycja polegająca na budowie cmentarza w Baranowie Sandomierskim – nieco ponad 20 000,00 zł. Istotnym przedsięwzięciem wymagającym nakładu środków będzie termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku remizy w Ślęzakach z przeznaczeniem na wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej. Na ten cel przeznaczono 774 835,75 zł, oraz termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Baranowie Sandomierskim na kwotę ponad 656 tys. zł oraz modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowicy – 200 000,00 zł. Dużym zadaniem inwestycyjnym będzie również modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Rynek 24
w Baranowie Sandomierskim pod potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na które zabezpieczono środki w kwocie 866 587,00 zł. Budżet Gminy uwzględnia również modernizację budynku Domu Ludowego w Ślęzakach- 576 653,00 zł.

Dochody: W zaplanowanym budżecie Gminy dochody na ten rok to min: dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej nieco ponad 10 mln zł, subwencje na kwotę ponad 20 mln zł, dotacje na zadania własne ponad 10 mln, dochód budżetu państwa tj. PIT i CIT w kwocie ponad 6 700 000,00 zł. Natomiast dochody własne to ponad 10 mln. zł, w tym kwotę najwyższa stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości ( ponad 4 mln zł) i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – ponad 2 mln zł.

W tym dniu Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034. Zostały również podjęte uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu i pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
28.01.2022
Data publikacji
28.01.2022
Data modyfikacji
28.01.2022