Budżet na 2021rok uchwalony! 01-02-2021 W dniu 29 stycznia br. odbyła się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Głównym punktem obrad w nowym roku kalendarzowym było głosowanie nad projektem tegorocznego budżetu Gminy. Budżet na rok 2021 został uchwalony jednogłośnie przez Radnych Rady Miejskiej w  Baranowie Sandomierskim.   Podsumowując, budżet Gminy na rok 2021 przedstawia się następująco : dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 63 114 351,92 zł oraz wydatki budżetu Gminy w  łącznej kwocie 75 899 689,36 zł.   Wydatki: W 2021 roku Gmina Baranów Sandomierski planuje przeznaczyć na inwestycje niemalże 26 mln zł. Znaczna część z tej kwoty bo ponad 15 mln zł zainwestowana będzie w infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną, gdzie w ramach MOF Tarnobrzeg uwzględniona została poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski ale także budowa i  rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej poza aglomeracją Baranów Sandomierski.  Ponad 5 mln zł (dla przypomnienia w 2020 roku było to nieco ponad 1,5 mln zł) gmina planuje przeznaczyć na transport i łączność, w tym wsparcie województwa podkarpackiego przy inwestycjach na drogach wojewódzkich ponad 830 000 zł, pomoc dla Powiatu to kwota blisko 385 000 zł, aż wreszcie środki na inwestycje przy drogach gminnych prawie 4 mln zł. W  ramach tego planowana jest min. przebudowa drogi gminnej nr 100007R ul. Kościuszki i  nr 100409 R ul. Wenecja w m. Baranów Sandomierski, przebudowa i budowa dróg gminnych na Osiedlu Piastowskim w Skopaniu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i  urządzeniami budowlanymi. Przeznaczono również środki na modernizację dróg na terenie Sołectwa Kaczaki, Dymitrów Duży, Durdy, Dąbrowica, Skopanie. W miejscowości Marki planowana jest kontynuacja budowy chodnika na ul. Słonecznej. Wśród inwestycji na ten rok zabezpieczono również środki na modernizację budynków komunalnych – 780 000 zł w tym 500 000 zł dla Gminnego Zakładu  Użyteczności Publicznej. Swoje miejsce w budżecie znalazła także inwestycja polegająca na budowie cmentarza w Baranowie Sandomierskim – nieco ponad 25 000 zł. Istotnym przedsięwzięciem wymagającym nakładu środków będzie termomodernizacja i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, na ten cel przeznaczono 2 mln zł, oraz przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Woli Baranowskiej – na ten rok planowany jest w budżecie wydatek nieco ponad 1 mln zł ( w tej kwocie znajdują się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) Podobnie jak w tamtym roku budżet  Gminny uwzględnił znaczną część na świadczenia społeczne na kwotę ponad 10 mln zł. w tym na świadczenia rodzinne, opiekuńcze, program ,,dobry start 300+” , świadczenia pielęgnacyjne jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, czy też na alimenty i specjalny zasiłek opiekuńczy. Dochody: W zaplanowanym budżecie Gminy dochody na ten rok to min: – dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej nieco ponad 16 mln zł – subwencje na kwotę ponad 19 mln zł – dotacje na zadania własne ponad 10 mln – dochody własne Gminy to kwota ponad 16 mln zł – znaczną ich część będą stanowić wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – ponad 2 mln zł, oraz podatek od nieruchomości, również ponad 2 mln zł W tym dniu Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim podjęła uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034. Zostały również podjęte uchwały w sprawie dofinansowania inwestycji przy drogach powiatowych  oraz udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego i Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadań publicznych.  

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
01.02.2021
Data publikacji
01.02.2021
Data modyfikacji
22.03.2021